Projekt rozporządzenia MKiŚ zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną.

Zgodnie z art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 ze zm.), sprzedawca paliw gazowych lub energii powinien powiadomić odbiorców, w sposób przejrzysty i zrozumiały, o podwyżce cen lub stawek opłat za dostarczane paliwa gazowe lub energię określonych w zatwierdzonych taryfach, w ciągu jednego okresu rozliczeniowego od dnia tej podwyżki.

Przepisy ustawy – Prawo energetyczne oraz rozporządzenia Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf, oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 503 oraz z 2020 r. poz. 2053) (dalej „rozporządzenie taryfowe”) nie wskazują, co do zasady, jakie informacje i dane powinny się znaleźć na fakturze z tytułu sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej. Dlatego, konieczne jest doszczegółowienie w dodawanym przepisie rozporządzenia taryfowego, obowiązku wskazania przez przedsiębiorstwo energetyczne informacji o strukturze kosztów uzasadnionych zakupu energii elektrycznej na fakturze wystawianej i doręczanej w kolejnym okresie rozliczeniowym po wejściu w życie nowej taryfy.


Podstawa prawna: ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12353512
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 26 listopada 2021 roku na adres: szkop@pracodawcy.pl.