Projekt rozporządzenia MKiŚ zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi.

Proponowane zmiany w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 280), zwanym dalej „rozporządzeniem taryfowym”, polegają na:

  • uzupełnieniu rozporządzenia o elementy doprecyzowujące zasady dokonywania rozliczeń przez przedsiębiorców energetycznych z odbiorcami paliw gazowych oraz ustalania stawek opłat przez przedsiębiorstwa energetyczne,
  • doprecyzowaniu treści rozporządzenia w celu ujednolicenia z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) 2017/459 z dnia 16 marca 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący mechanizmów alokacji zdolności w systemach przesyłowych gazu i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 984/2013 (Dz. Urz. UE L 72 z 17.03.2017, str. 1), zwanym dalej „rozporządzeniem NC CAM”, oraz rozporządzenia Komisji (UE) 2017/460 z dnia 16 marca 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący zharmonizowanych struktur taryf przesyłowych dla gazu (Dz. Urz. UE L 72 z 17.3.2017, str. 29), zwanym dalej „rozporządzeniem NC TAR”.

Ponadto propozycje przepisów obejmują wprowadzenie konta regulacyjnego dla działalności infrastrukturalnych w zakresie paliw gazowych, co ma na celu:

– zapewnienie stabilnych warunków prowadzenia działalności dla operatorów przez ustanowienie ochrony przed niepełnym odzyskiwaniem przez operatora przychodów, które mają pokryć koszty uzasadnione,

– ochronę podmiotów zamawiających usługi infrastrukturalne przed ponoszeniem nieuzasadnionych kosztów w przypadku gdy rzeczywisty przychód operatora przewyższa koszty uzasadnione prowadzenia działalności.

Jedną ze zmian jest uchylenie § 2 pkt 23 obecnie obowiązującego rozporządzenia – wynika ona z faktu, iż w dystrybucji paliw gazowych nie stosuje się systemu wejścia/wyjścia, a stawki są kalkulowane jako grupowe. Usługi dystrybucji paliw gazowych nie są związane z faktycznym kierunkiem przepływu gazu ziemnego w poszczególnych gazociągach (stawki są kalkulowane na wyjściach z systemu dystrybucyjnego). Kolejną ze zmian jest dodanie do obecnie obowiązującego rozporządzenia ust. 4 w § 5. Zmiana ta ma na celu wprowadzenie przepisu mówiącego, iż w przypadku przedsiębiorstw energetycznych, które wykonują działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji paliw gazowych, podział odbiorców na grupy taryfowe nie zależy od poziomu ciśnienia paliwa gazowego w miejscu dostarczania i odbioru paliw gazowych. Proponuje się również zmianę sposobu wyznaczania wartości ciepła spalania ze średniej ważonej na średnią arytmetyczną, uzyskaną z pomiarów wykonanych w okresie rozliczeniowym. Biorąc pod uwagę względną stałość parametrów gazu (w tym ciepła spalania) dla gazu odbieranego w konkretnym punkcie odbioru, nie jest zasadnym wyznaczanie średnioważonej wartości ciepła dla danego odbiorcy.

Zmiana brzmienia § 46 obecnie obowiązującego rozporządzenia dotyczy sytuacji, w której infrastruktura dotychczas eksploatowana jako gazociąg bezpośredni lub sieć gazociągów kopalnianych miałaby zostać włączona do sieci dystrybucyjnej. Taka kategoria infrastruktury nie była dotychczas objęta świadczeniem usług dystrybucji paliwa gazowego, ponieważ nie wchodziła w skład sieci dystrybucyjnych. W związku z tym, mając na uwadze dbałość o interes podmiotów aktywnych na infrastrukturze pozasystemowej (szczególnie odbiorców), proponowane jest wprowadzenie współczynników korekcyjnych w pierwszych latach po ewentualnym transferze infrastruktury pozasystemowej do sieci dystrybucyjnej

Ponadto, nowelizacja obejmuje także ujednolicenie definicji usługi wirtualnego przesyłania zwrotnego z przepisami unijnymi, uzupełnienie regulacji o „sprzedaż rezerwową”, wprowadzenie zasad zaokrąglania współczynnika konwersji oraz doprecyzowanie zasad ustalania stawek za krótkoterminowe usługi przesyłania paliwa gazowego i świadczenie usług przesyłania paliwa gazowego na zasadach przerywanych w punktach innych niż punkty połączeń międzysystemowych


Podstawa prawna: ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12355301
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 31 stycznia 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.