Projekt rozporządzenia MKiŚ zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło.

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 46 ust 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z pózn. zm.). Zgodnie z  przepisami ustawy – Prawo energetyczne, minister właściwy do spraw energii, po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło.

Konieczność zmiany rozporządzenia wynika z realizacji Polityki energetycznej Polski do 2040 r. (PEP 2040), która zakłada zwiększenie wykorzystania ciepła systemowego, co powoduje konieczność opracowania nowego modelu rynku ciepła, z koniecznością uwzględnienia akceptowalności cen ciepła przez odbiorców, a równocześnie umożliwienia pokrycia kosztów uzasadnionych wraz ze zwrotem z zainwestowanego kapitału przedsiębiorstwom energetycznym.

Proponowana w omawianym projekcie zmiana § 13 ust. 6 Rozporządzenia taryfowego, dotycząca sposobu określania
maksymalnego poziomu wskaźników wzrostu przychodów ze sprzedaży ciepła wytwarzanego w jednostkach kogeneracji, dla których przedsiębiorstwo energetyczne stosuje uproszczony sposób kalkulacji cen i stawek opłat, o którym mowa w § 13 ust. 1 tego rozporządzenia (dalej: „uproszczona metoda kalkulacji cen”), ma na celu skrócenie okresu niezbędnego do zrównania ceny ciepła (określonej w taryfie) wytwarzanego w tych jednostkach kogeneracyjnych z ceną benchmarkową (tj. średnią ceną sprzedaży ciepła wytworzonego w jednostkach wytwórczych niebędących jednostkami kogeneracji, w których zużywane jest tego samego rodzaju paliwo jak w ww. jednostkach kogeneracji).

Przedstawiony do procedowania projekt zakłada również dodanie ust. 4 w § 11 Rozporządzenia taryfowego, którego celem jest ustalenie dolnego limitu przychodów z przesyłania i dystrybucji ciepła stanowiących podstawę kalkulacji stawek opłat za przesyłanie i dystrybucję ciepła.


Podstawa prawna: ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12349804
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 18 sierpnia 2021 roku na adres: szkop@pracodawcy.pl.