Projekt rozporządzenia MKiŚ zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967) wprowadziła, na rzecz gospodarstw domowych korzystających z określonych źródeł ciepła, wsparcie finansowe w postaci dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, tzw.„dodatek”

Nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wyeliminuje (patrz art. 51 pkt 3 tej ustawy, dokonujący zmiany w art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2022 r., poprzez skreślenie w zdaniu drugim wyrazów „oraz o niezłożeniu wniosku o przyznanie tego dodatku”) konieczność składania oświadczenia o niezłożeniu wniosku o wypłatę dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. Aktualny wzór wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych ustalony w drodze zmienianego rozporządzenia zawiera oświadczenie o uprzednim nieskładaniu wniosku o wypłatę dodatku węglowego, o którym mowa powyżej, wykraczając tym samym poza zakres nowelizowanej ustawy.

Mając na uwadze zapewnienie spójności wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z nowymi przepisami ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, celowa jest pilna zmiana wzoru tego wniosku oraz dołączonych do niego oświadczeń składanych przez osoby reprezentujące gospodarstwa domowe. Nowy wzór wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych, stanowiący załącznik do projektowanego rozporządzenia, uwzględnia brak konieczności składania oświadczenia o uprzednim niezłożeniu wniosku o wypłatę dodatku węglowego.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12365104

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) poprzez użycie załączonej tabeli, w terminie do 14 października 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.