Projekt rozporządzenia MN w sprawie programu „Rozwój czasopism naukowych”

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Nauki w sprawie programu „Rozwój czasopism naukowych”. Projektowane rozporządzenie stanowi nowelizację rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie programu „Rozwój czasopism naukowych” (Dz. U. poz. 1514). Pomoc de minimis w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych” była dotychczas udzielana przedsiębiorcom zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1, z późn. zm.), zwanego „rozporządzeniem Komisji nr 1407/2013”. Zgodnie z art. 8 rozporządzenia Komisji nr 1407/2013 mogło ono być stosowane do dnia 31 grudnia 2023 r., natomiast jak wynika z art. 7 ust. 4, po upływie okresu jego stosowania wszelkie programy pomocy de minimis spełniające warunki w nim określone pozostają objęte tym rozporządzeniem przez kolejne sześć miesięcy, a zatem do dnia 30 czerwca 2024 r. Celem projektowanej regulacji jest utrzymanie podstawy prawnej i umożliwienie udzielania przedsiębiorcom pomocy de minimis w ramach programu w przypadku ogłoszenia kolejnego konkursu w ramach programu. Wszystkie zmiany wprowadzane projektowanym rozporządzeniem stanowią wyłączną i bezpośrednią konsekwencję zmian wprowadzonych rozporządzeniem Komisji nr 2023/2831. Utrzymanie podstawy prawnej do udzielania przedsiębiorcom pomocy de minimis w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych”, zwanego dalej „programem”, dzięki projektowanym zmianom, umożliwi ewentualne ogłoszenie kolejnego konkursu w ramach programu. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12382551 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w wersji elektronicznej (edytowalnej), w terminie do dnia 18 marca 2024 r. na adres szkop@pracodawcy.pl.