Projekt rozporządzenia MN zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego.

Projektowane rozporządzenie ma na celu nowelizację rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 755, z późn. zm.).

Jednym z celów projektowanego rozporządzenia jest zmiana wymagań dotyczących kształcenia na studiach przygotowującego do wykonywania zawodów pielęgniarki, położnej i ratownika medycznego, w taki sposób, aby kształcenie to w większym stopniu odpowiadało na aktualne potrzeby w zakresie przygotowania absolwentów tych studiów do wykonywania zawodów pielęgniarki, położnej i ratownika medycznego. Projektowane rozporządzenie przewiduje we wszystkich nowelizowanych standardach kształcenia zmianę w zakresie profilu studiów polegającą na określeniu, że w przypadku studiów pierwszego stopnia na kierunkach położnictwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne będzie to profil praktyczny. Obecnie uczelnia, ustalając program studiów ma możliwość wyboru profilu tych studiów, co oznacza że może je prowadzić zarówno jako studia o profilu praktycznym, jak i studia o profilu ogólnoakademickim. Projektowane rozwiązanie zakłada ukierunkowanie zajęć na kształtowanie umiejętności praktycznych, co stanowi odpowiedź na oczekiwania rynku pracy. Jednocześnie rozwiązanie to służy uwzględnieniu zakresu uprawnień zawodowych pielęgniarki, położnej i ratownika medycznego, a także wymagań stawianych w miejscach świadczenia pracy wybieranych przez absolwentów studiów pierwszego stopnia na kierunkach pielęgniarstwo, położnictwo i ratownictwo medyczne.

Kolejnym celem projektowanego rozporządzenia jest wprowadzenie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu ratownika medycznego na studiach drugiego stopnia, co jest konsekwencją wejścia w życie ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2187).

Proponuje się wprowadzenie w nowelizowanym rozporządzeniu zmian w załączniku nr 4 – określającym standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu pielęgniarki, załączniku nr 5 – określającym standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu położnej oraz załączniku nr 8 – określającym standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu ratownika medycznego.

Proponuje się, aby studia pierwszego stopnia na kierunkach pielęgniarstwo, położnictwo i ratownictwo medyczne mogły być prowadzone wyłącznie jako studia o profilu praktycznym. Obecnie uczelnia, ustalając program studiów ma możliwość wyboru profilu tych studiów, co oznacza, że może je prowadzić zarówno jako studia o profilu praktycznym jak i studia o profilu ogólnoakademickim. Projektowane rozwiązanie zakłada ukierunkowanie zajęć na kształtowanie umiejętności praktycznych, co stanowi odpowiedź na oczekiwania rynku pracy. Jednocześnie rozwiązanie to służy uwzględnieniu zakresu uprawnień zawodowych pielęgniarki, położnej i ratownika medycznego, a także wymagań stawianych w miejscach świadczenia pracy wybieranych przez absolwentów studiów pierwszego stopnia na kierunkach pielęgniarstwo, położnictwo i ratownictwo medyczne.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych (zawierający 3 załączniki oraz 2 tabele zgodności): https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12385750/katalog/13061858#13061858

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w wersji elektronicznej (edytowalnej), w terminie do dnia 11 czerwca 2024 r. na adres szkop@pracodawcy.pl.