Projekt rozporządzenia MON zmieniające rozporządzenie w sprawie dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową i remontami pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową i remontami pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego. Projekt rozporządzenia wydawany jest na podstawie art. 42a ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267). Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami jednostki samorządu terytorialnego mają możliwość składania wniosku o dofinansowanie z budżetu państwa zadań związanych z budową pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego. Konieczność zmiany przedmiotowej regulacji wynika z potrzeby wprowadzenie możliwości udzielania przez Ministra Obrony Narodowej dofinansowania jednostkom samorządu terytorialnego, poza trybem konkursowym, również w przypadku remontu pomnika upamiętniającego wydarzenie historyczne związane bezpośrednio z danym miejscem. Przedmiotowa nowelizacja ma na celu zwiększenie możliwości wsparcia finansowego jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kultywowania tradycji oręża polskiego poprzez dbanie (remont pomnika) o miejsca pamięci z nimi związane. Jednostki samorządu terytorialnego będą mogły zgłosić do Ministra umotywowany wniosek, który podlegałby ocenie przez komisję, o której mowa w § 4 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową i remontami pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego (Dz. U. poz. 1333), analogicznie do procedury konkursowej, jednak bez zachowania trybu konkurencyjnego. Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12373552 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 23 czerwca 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.