Projekt rozporządzenia MON zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad i trybu wypłacania należności za zakwaterowanie przejściowe Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie wprowadzenia stanu wyjątkowego i wojennego, ogłoszenia mobilizacji oraz w czasie wojny

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu wypłacania należności za zakwaterowanie przejściowe Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie wprowadzenia stanu wyjątkowego i wojennego, ogłoszenia mobilizacji oraz w czasie wojny.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad i trybu wypłacania należności za zakwaterowanie przejściowe Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie wprowadzenia stanu wyjątkowego i wojennego, ogłoszenia mobilizacji oraz w czasie wojny został opracowany w celu wykonania ustawowej delegacji dla Rady Ministrów zawartej w art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2020 r. poz. 2017).

Celem projektu jest Ustalenie przez Radę Ministrów zasad i trybu wypłacania należności za zakwaterowanie przejściowe w razie konieczności czasowego rozmieszczenia jednostek wojskowych, żołnierzy i pracowników wojska zatrudnionych w tych jednostkach oraz osób towarzyszących Siłom Zbrojnym RP, a także magazynowania lub przechowywania urządzeń, uzbrojenia, środków materiałowych i sprzętu wojskowego – poza budynkami, lokalami i gruntami przeznaczonymi na zakwaterowanie stałe. Ponadto wskazuje się, że wydatki z tytułu zakwaterowania przejściowego, poniesione przez organy wojskowe, są pokrywane z budżetu państwa.

W projekcie rozporządzenia zaproponowano wskazanie organów wojskowych (właściwe terytorialnie wojskowe oddziały gospodarcze lub jednostki wojskowe pełniące funkcję oddziałów gospodarczych) jako podmiotów uprawnionych do ustalania należności za korzystanie z nieruchomości zajętych na zakwaterowanie przejściowe w formie pisemnej umowy zawartej przez organ wojskowy z osobą fizyczną lub prawną będącą właścicielem nieruchomości oraz w drodze porozumienia w przypadku zajęcia nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Zawarcie umowy będzie następować w trybie określonym w przepisach prawa cywilnego, z zastosowaniem cen rynkowych na terenie, na którym znajdują się nieruchomości zajęte na zakwaterowanie przejściowe. Należności za zakwaterowanie przejściowe na terenach i obiektach należących do Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego będą mogły obejmować jedynie zwykłe koszty utrzymania nieruchomości w okresie ich rzeczywistego wykorzystania na zakwaterowanie przejściowe.


Podstawa prawna: ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12357653
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 24 marca 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.