Projekt rozporządzenia MRiPS w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

Niniejszy projekt rozporządzenia stanowi realizację upoważnienia ustawowego, zawartego w art. 47 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.). Zgodnie z art. 47 ust. 5 ustawy minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, standard obowiązujących podstawowych usług świadczonych przez domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, (dalej: domy) oraz tryb kierowania i przyjmowania do takich domów, uwzględniając możliwości odizolowania ubiegających się o pomoc osób od sprawcy przemocy i przezwyciężenia sytuacji kryzysowej.

W projektowanych przepisach wskazano, iż domy zapewniają całodobowy, okresowy pobyt pełnoletnim matkom
z małoletnimi dziećmi i pełnoletnim kobietom w ciąży, a także pełnoletnim ojcom z małoletnimi dziećmi i innym pełnoletnim osobom sprawującym opiekę nad dziećmi. Do domu kierowane są osoby, które mają prawną opiekę nad dziećmi, dlatego nie jest zasadny pobyt małoletnich matek (ojców) w domu, ze względu na formalno-prawne przeszkody ich pobytu w domu. Ponadto doświadczenia pokazują, że małoletnie matki z dziećmi wymagają szczególnych form wsparcia, wykraczających poza standard usług oferowanych w domach.

W projekcie określono tryb kierowania przez instytucje gminne osób wymagających wsparcia do domów.

 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12347953
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 28 czerwca 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.