Projekt rozporządzenia MRiPS w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej.

W projekcie rozporządzenia określono minimalne wymogi programowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej uwzględniając tematykę wykładów oraz minimalną liczbę godzin ich trwania.

Przewidziane w projekcie rozporządzenia rozwiązania spowodują ułatwienie rekrutacji na stanowiska pracowników socjalnych. Oczekuje się, że regulacja zwiększy liczbę pracowników socjalnych zatrudnionych w PCPR-ach, których w ciągu obserwowanych 5 ostatnich lat ubywa pomimo istniejącej oferty zatrudnienia, jak również w przypadku JST ułatwienie rekrutacji na stanowiska pracowników socjalnych. Oczekuje się, że regulacja zwiększy liczbę zatrudnionych pracowników socjalnych


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12350700

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 8 września 2021 roku na adres: szkop@pracodawcy.pl. MRIPS prosi o przedstawienie ewentualnych uwag w możliwie jak najkrótszym terminie.