Projekt rozporządzenia MRiPS w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 21 ust. 2f2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.). Celem zmian jest uwzględnienie w formularzach składanych do PFRON, będących załącznikami do rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – nowych podmiotów zobowiązanych do ich składania (zakłady aktywności zawodowej i przedsiębiorstwa społeczne zatrudniające co najmniej 10 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) i zwiększania dostępności formularzy stanowiących załączniki do projektowanego rozporządzenia przez dostosowanie szaty graficznej i układu informacji. Biorąc pod uwagę to, że w systemie wpłat na PFRON dokumenty dotyczące podmiotów zobowiązanych do wpłat na PFRON oraz podmiotów mających obowiązek składania informacji, o których mowa w art. 21 ust. 2f ustawy o rehabilitacji, muszą być zsynchronizowane, projektowane formularze informacji opierają się na odpowiadających im deklaracjach wpłat na PFRON oraz nas dotychczasowych formularzach informacji. W projekcie przewidziano 4-miesięczny okres na wdrożenie zmian w systemie e-PFRON2. Dlatego w tym okresie pracodawcy będą mogli składać informacje na dotychczasowych formularzach. Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych (zawierający 3 załączniki): https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12369752/katalog/12954288#12954288 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 8 marca 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.