Projekt rozporządzenia MRiPS w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej lub będących przedsiębiorstwami społecznymi ze środków PFRON

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej lub będących przedsiębiorstwami społecznymi ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projektowane rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej lub będących przedsiębiorstwami społecznymi ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.). Wydanie nowego rozporządzenia wynika z wejścia w życie z dniem 30 października 2022 r. ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1812, z późn. zm.). Zgodnie z art. 24 ustawy o ekonomii społecznej przedsiębiorstwu społecznemu przysługuje dofinansowanie do oprocentowania zaciągniętych kredytów bankowych i w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych na zasadach określonych w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji oraz zwrot kosztów, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 tej ustawy. Ustawą o ekonomii społecznej wprowadzono też odpowiednie zmiany w ustawie o rehabilitacji umożliwiające udzielanie tej pomocy przedsiębiorstwom społecznym na tych samych zasadach jak zakładom pracy chronionej. Przepisy projektowanego rozporządzenia są co do zasady powtórzeniem przepisów dotychczas obowiązującego rozporządzenia, z tym że projektowane rozporządzenie w tytule i swym zakresie podmiotowym zostało uzupełnione o pracodawców będących przedsiębiorstwami społecznymi. Dzięki temu pracodawcy, którzy uzyskają status przedsiębiorstwa społecznego i spełnią warunki określone w 32 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, będą mogli analogicznie jak zakłady pracy chronionej uzyskać dofinansowanie do oprocentowania zaciągniętych kredytów bankowych i w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz zwrotu kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń przedsiębiorstwa, kosztów transportowych oraz administracyjnych. Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12371805 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 9 maja 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.