Projekt rozporządzenia MRiPS w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901) i jest wynikiem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 16 listopada 2022 r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów (Dz. U. poz. 2754). W projektowanym rozporządzeniu dokonano zmian technicznych, które do tej pory nie były wprowadzone ze względu na brak wpływu na istotę rozporządzenia, a które porządkują definicje pojęć. Są to zmiany w zakresie aktualizacji odnośników do aktów prawnych, tj. w:

  • definicji „producenta” dotychczasowy odnośnik do ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w związku z jej uchyleniem, został zastąpiony odnośnikiem do ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221, z późn. zm.);
  • § 4, określającym wymagania dotyczące przetwarzania danych osobowych, dotychczasowy odnośnik do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych zastąpiono odnośnikiem do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
W projektowanym rozporządzeniu, w zakresie zmian technicznych, w celu zachowania spójności stosowanych w rozporządzeniu określeń z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w § 3 ust. 2 pkt 1 zastąpiono wyrazy: „świadczenie” przez „zadanie” oraz „rzeczowej” przez „niepieniężnej”; sformułowanie „wywiad środowiskowy” poprzedzono wyrazem „rodzinny”, jak również doprecyzowano w § 3 ust. 1 brzmienie pkt 1 poprzez dodanie jako jednostki realizującej zadanie na poziomie gminy centrum usług społecznych oraz pkt 3 poprzez wskazanie jednostki realizującej zadanie, tj. miejski ośrodek pomocy społecznej, miejski ośrodek pomocy rodzinie lub centrum usług społecznych. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2022 r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów (Dz.U. 2022 poz. 2754) Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12373851 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 30 czerwca 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.