Projekt rozporządzenia MRiPS w sprawie wymagań, jakie muszą spełnić płatnicy składek przekazujący dokumenty ubezpieczeniowe w formie dokumentu elektronicznego poprzez transmisję danych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie wymagań, jakie muszą spełnić płatnicy składek przekazujący dokumenty ubezpieczeniowe w formie dokumentu elektronicznego poprzez transmisję danych.

W związku z nowelizacją ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (ustawa o s.u.s,) wprowadzonej ustawą  z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1621) nastąpiło uchylenie pośrednie przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełnić płatnicy składek przekazujący dokumenty ubezpieczeniowe w formie dokumentu elektronicznego poprzez transmisję danych (Dz. U. poz. 479). Przepisy tej ustawy utrzymały w mocy obowiązywanie przepisów dotychczasowego rozporządzenia przez rok od dnia wejścia w życie znowelizowanych przepisów ustawy o s.u.s., a zatem nie dłużej niż do dnia 18 września 2022 r.

Konieczne staje się wydanie nowego rozporządzenia w sprawie wymagań, jakie muszą spełnić płatnicy składek przekazujący dokumenty ubezpieczeniowe w formie dokumentu elektronicznego poprzez transmisję danych, które powielają wszystkie dotychczasowe przepisy rozporządzenia z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełnić płatnicy składek przekazujący dokumenty ubezpieczeniowe w formie dokumentu elektronicznego poprzez transmisję danych.

Jednocześnie w § 3 projektowanego rozporządzenia proponuje się wprowadzenie zmiany stanowiącej konsekwencję nowelizacji art. 47a ust. 1 ustawy o s.u.s, wprowadzonej ustawą z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Zmiana ta jest konieczna dla ujednolicenia przepisów obu aktów prawnych. Zmiana w projektowanym rozporządzeniu, ma na celu zachowanie zgodności ze stanem faktycznym w zakresie sposobów składania przez płatników składek dokumentów ubezpieczeniowych, dlatego – poza możliwością składania dokumentów ubezpieczeniowych za pomocą oprogramowania interfejsowego – dodana została również możliwość składania tych dokumentów za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12357508
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 7 kwietnia 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.