Projekt rozporządzenia MRiPS w sprawie wzoru pouczenia rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych dziecka, któremu pracownik socjalny zapewnił ochronę w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą domową

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie wzoru pouczenia rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych dziecka, któremu pracownik socjalny zapewnił ochronę w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą domową. Projekt rozporządzenia opracowany został w związku z projektowanymi zmianami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej. W projektowanych przepisach zawarto delegację ustawową dla Rodziny i Polityki Społecznej (wyrażoną w art. 12c ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej) do wydania, w porozumieniu z ministrem do spraw wewnętrznych i administracji, rozporządzenia określającego wzór pouczenia rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych dziecka, któremu pracownik socjalny zapewnił ochronę, w związku z bezpośrednim zagrożeniem życia lub zdrowia dziecka w przypadku  przemocy domowej. Rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni  dziecka, zgodnie z przepisem art. 12b projektu mają możliwość wniesienia zażalenia, w związku z umieszczeniem dziecka,  w przypadku  przemocy domowej, u innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy  z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub instytucjonalnej pieczy zastępczej. Rekomendowane rozwiązanie to opracowanie rozporządzenia, którego załącznik stanowi wzór pouczenia, które stanowi załącznik do rozporządzenia. Pouczenie zawiera przydatne informacje, z których mogą skorzystać rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni  dziecka podczas składania zażalenia, w tym informacje dotyczące postępowania pracownika socjalnego w związku z koniecznością zapewnienia dziecku bezpieczeństwa, a także informacje dotyczące możliwości  uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w związku ze złożeniem zażalenia na czynności pracownika socjalnego w przedmiotowej sprawie. Podstawa prawna: Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12371602 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 26 kwietnia 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.