Projekt rozporządzenia MRiPS w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Projektowane rozporządzenie zostało opracowane w oparciu o przepisy obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r.  w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń.

W projektowanym rozporządzeniu, podobnie jak w dotychczasowym, zostały uregulowane następujące kwestie:

  • wskazano typy zezwoleń na pracę oraz tryb postępowania dotyczący wydawania zezwoleń na pracę oraz wpisu oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom do ewidencji oświadczeń,
  • określono sposób postępowania urzędu pracy mający na celu wydanie informacji starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy,
  • wskazano wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosków o wydanie zezwoleń na pracę lub do oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz określono wzory dokumentów (m.in. wniosków, zezwoleń, informacji starosty, oświadczeń dotyczących niekaralności pracodawcy).

Nowe rozwiązania są związane m.in. z niektórymi zmianami wprowadzonymi w ustawie o promocji zatrudnienia, tj.

  • z wydłużeniem maksymalnego okresu, na jaki może zostać wpisane do ewidencji oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (z 6 do 24 miesięcy),
  • z umożliwieniem cudzoziemcowi ciągłego wykonywania pracy zgodnie z kolejnymi oświadczeniami tego samego lub różnych pracodawców (dotychczas oświadczenie umożliwiało cudzoziemcowi wykonywanie pracy przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy w ciągu 12 miesięcy, a okresy wykonywania pracy na rzecz różnych pracodawców były sumowane),
  • ze zniesieniem możliwości wskazania w oświadczeniu cząstkowych okresów wykonywania pracy przez cudzoziemca (służącej temu, by łączny okres wykonywania pracy nie przekroczył maksymalnego limitu 6 miesięcy w ciągu 12 miesięcy).


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12359350
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 24 maja 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.