Projekt rozporządzenia MRiPS zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.

Projekt rozporządzenia wprowadza zmiany w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014  r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 227 oraz 2021 r. poz. 2285), polegające na aktualizacji załącznika, zawierającego klasyfikację zawodów i specjalności. Zmiana polega na dodaniu w załączniku „Struktura klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy” sześciu nowych zawodów szkolnictwa branżowego w związku z wprowadzanymi w 2021 r. przez Ministra Edukacji i Nauki zmianami w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego oraz jednej grupy elementarnej o kodzie i nazwie „7114 Betoniarze, betoniarze zbrojarze i pokrewni” wraz z usytuowanymi w niej czterema zawodami. Grupa 7114 oraz usytuowanej w niej zawody do dnia 31 grudnia 2021 r. były już wymienione w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy – zmiana ta ma charakter techniczny i stanowi kontynuację dotychczasowych rozwiązań. Dodatkowo dokonano zmiany kodu zawodu: „143113 Kierownik salonu pielęgnacji urody” na „143913 Kierownik salonu pielęgnacji urody”, zgodnie z usytuowaniem w grupie 1439 Kierownicy do spraw innych typów usług gdzie indziej niesklasyfikowani, zmiany nazwy zawodu: „335104 Funkcjonariusz Służy Celno-Skarbowej” na: „335104 Funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej” oraz zmiany kodu zawodu: „932908 Pracownik parku rozrywki” na „962908 Pracownik parku rozrywki”, zgodnie z usytuowaniem zawodu w klasyfikacji, w grupie 9629 Pracownicy wykonujący prace proste gdzie indziej niesklasyfikowani.

Proponowaną nowelizacją wprowadza się sześć nowych zawodów szkolnictwa branżowego:

1) 311222 Technik montażu i automatyki stolarki budowlanejS;

2) 311223 Technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczegoS; 

3) 311608 Technik izolacji przemysłowychS; 

4) 321947 Technik przemysłu jachtowegoS;

5) 315106 Technik elektroautomatyk okrętowyS;

6) 711906 Monter konstrukcji targowo-wystawienniczychS,

które zaczną funkcjonować w systemie szkolnictwa branżowego z dniem 1 września 2022 r. oraz jedną grupę elementarną o kodzie i nazwie „7114 Betoniarze, betoniarze zbrojarze i pokrewni” wraz z usytuowanymi w niej czterema zawodami i pozycją „…90 Pozostali…”.


Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12356207
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 24 lutego 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.