Projekt rozporządzenia MRiPS zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku, zgodnie z którym minister właściwy do spraw pracy określa w drodze rozporządzenia, klasyfikację zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, uwzględniającą zawody i specjalności występujące na rynku pracy, potrzeby pośrednictwa i poradnictwa zawodowego oraz szkolenia zawodowego.

Proponowaną nowelizacją wprowadza się łącznie 242 zmian dotyczących zawodów.
W zakresie zawodów rynkowych zmiany obejmują:

  • wprowadzenie 81 nowych zawodów;
  • zmianę usytuowania w innych grupach elementarnych 2-ch zawodów: 1) 311902 Kontroler jakości połączeń spawalniczych przeniesiony do grupy 3115; 2) 514201 Charakteryzator przeniesiony do grupy 3439;
  • wykreślenie z KZiS 3-ch zawodów niefunkcjonujących na rynku pracy: 1) 234202 Wychowawca małego dziecka; 2) 242306 Lider klubu pracy; 3) 413101 Maszynistka;
  • zmianę nazwy 11 zawodów: 1) 222221 Pielęgniarka-specjalista pielęgniarstwa zachowawczego na: Pielęgniarka-specjalista pielęgniarstwa zachowawczego /internistycznego; 2) 241310 Specjalista zarządzania ryzykiem (underwriter) na: Specjalista do spraw analizy ryzyka ubezpieczeniowego (underwriter); 3) 252902 Specjalista bezpieczeństwa systemów telekomunikacyjnych na: Specjalista do spraw cyberbezpieczeństwa; 4) 261907 Radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa na: Radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej; 5) 411003 Pracownik kancelaryjny na: Pracownik biurowy; 6) 514103 Fryzjer męski na: Fryzjer męski (barber); 7) 751102 Jeliciarz na: Pracownik rozbiórki zwierząt); 8) 541301 Funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu na: Funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa; 9) 911207 Sprzątaczka biurowa na: Sprzątaczka; 10) 932911 Pomocniczy robotnik w przemyśle przetwórczym na: Pomocniczy robotnik przemysłowy; 11) 933401 Pracownik rozkładający towar na półkach na: 933401 Pracownik obsługi sklepu.

W następstwie zmian, jakie zaszły w systemie oświaty w zakresie kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego, zmiany obejmują:

  • wprowadzenie 49-ciu nowych zawodów szkolnictwa branżowego, wprowadzonych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 316, z późn. zm.), które nie występują w obowiązującej klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy z 2014 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 227);
  • oznaczenie literą „s” 5-ciu zawodów dotychczas ewidencjonowanych w KZiS, jako zawody rynkowe: 323014 PodologS; 343902 Asystent kierownika produkcji filmowej i telewizyjnejS; 712906 Monter stolarki budowlanejS; 713203 Lakiernik samochodowyS; 731609 Zdobnik ceramikiS (obecnie zaczęły funkcjonować w systemie szkolnictwa branżowego);
  • usunięcie symbolu „s” z 32-ch zawodów występujących w KZiS z 2014 r. ( Dz. U. 2018 r. poz. 227), jako zawody szkolne (zawody nie występują już w KZSB). Kształcenie w tych zawodach w systemie oświaty prowadzone jest do wygaśnięcia (czerwiec 2021 r.). Zawody pozostaną w KZiS, jako tzw. zawody rynkowe.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12351500
Załączniki do projektu rozporządzenia są zawarte pod linkiem: https://www.legislacja.gov.pl/projekt/12349602/katalog/12807059#12807059
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 20 października 2021 roku na adres: szkop@pracodawcy.pl.