Projekt rozporządzenia MRiPS zmieniającego rozporządzenie w sprawie mieszkań chronionych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie mieszkań chronionych.

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 53 ust. 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych zawiera przepisy określające minimalne standardy usług świadczonych w mieszkaniach chronionych oraz minimalne standardy pomieszczeń w mieszkaniu chronionym. W zakresie standardów pomieszczeń (§ 6 ust. 1) wymagane jest, aby minimalna powierzchnia użytkowa przypadająca dla jednej osoby korzystającej ze wsparcia w mieszkaniu chronionym była nie mniejsza niż 12 m2, przy czym liczba osób w mieszkaniu chronionym nie może być większa niż 7. Jednocześnie w przepisie dostosowującym  wskazano, że od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. liczba osób w mieszkaniu chronionym nie może być większa niż 10 osób (§ 7 ust. 2).

Proponuje się zmianę przepisu dostosowującego rozporządzenia (§ 7 ust. 2), tj. wydłużenie okresu dochodzenia do standardu w zakresie maksymalnej liczby 7 osób w mieszkaniu chronionym do dnia 31 grudnia 2023 r.

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12354306

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 17 grudnia 2021 roku na adres: szkop@pracodawcy.pl.