Projekt rozporządzenia MRiPS zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

W obowiązującym obecnie stanie prawnym wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu jest wyłączona z podstawy wymiaru składek do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 190 zł. Za posiłek w rozumieniu przepisu § 2 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1949) należy rozumieć zarówno gotowe posiłki jak i przetworzone produkty żywnościowe nadające się do bezpośredniego spożycia. Projektowana zmiana rozporządzenia ma na celu urealnienie kwoty wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe określonej w § 2 ust. 1 pkt 11 ww. rozporządzenia.

Projekt rozporządzenia wprowadza zmiany polegające na podniesieniu powyższej kwoty wartości finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia do wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę (obecnie 301 zł.). W związku z ogłaszanym corocznie w nowej wysokości minimalnym wynagrodzeniem za pracę, kwota wyłączenia będzie wzrastała wraz ze wzrostem  wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12355957
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 17 lutego 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.