Projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach wsparcia inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych oraz w formie premii z tytułu zalesień, zadrzewień lub systemów rolno-leśnych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach wsparcia inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych oraz w formie premii z tytułu zalesień, zadrzewień lub systemów rolno-leśnych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach wsparcia inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych oraz premii z tytułu zalesień, zadrzewień lub systemów rolno-leśnych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 71 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 (Dz. U. poz. 412). Ustawa ta jest aktem prawnym określającym interwencje ujęte w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 (PS 2023–2027), wdrażane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz ogólne warunki i tryb przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w zakresie nieokreślonym w przepisach Unii Europejskiej oraz przewidzianym w tych przepisach do określenia przez państwo członkowskie Unii Europejskiej. Ustawa ustanawia również ramy przyznawania pomocy i zawiera upoważnienia do wydania przepisów szczegółowych, koniecznych do wdrożenia interwencji PS 2023–2027. Projekt rozporządzenia określa warunki przyznania pomocy finansowej w ramach interwencji:

  • Zalesianie gruntów (I 10.11.);
  • Tworzenie zadrzewień śródpolnych (I 10.12.);
  • Zakładanie systemów rolno-leśnych (I 10.13.);
  • Zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych (I 10.14.);
  • Premie z tytułu zalesień i zadrzewień oraz systemów rolno-leśnych (I 8.8).
Rozporządzenie określa, iż beneficjentami interwencji leśnych i zadrzewieniowych, są: 1) rolnicy w rozumieniu art. 3 pkt. 1 a rozporządzenia 2021/2115, 2) jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw, 3) właściciele lasów prywatnych oraz wspólnoty gruntowe. Wsparcie w ramach interwencji leśnych i zadrzewieniowych przyznawane jest jednorazowo za wykonanie inwestycji. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12370202 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 10 marca 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Konieczność skrócenia czasu na uzgodnienie przedmiotowego projektu rozporządzenia, wynika z terminu, w którym przewidziano wejście w życie rozporządzenia, tj. z dniem 15 marca 2023 r., a zatem z dniem rozpoczęcia naboru wniosków w ramach obszarowych interwencji Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.