Projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i wypłaty pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań w ramach w ramach Priorytetu 1. Wspieranie zrównoważonego rybołówstwa oraz odbudowy i ochrony żywych zasobów wodnych, zawartego w programie Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i wypłaty pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań w ramach w ramach Priorytetu 1. Wspieranie zrównoważonego rybołówstwa oraz odbudowy i ochrony żywych zasobów wodnych, zawartego w programie Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027. Projektowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Wspieranie zrównoważonego rybołówstwa oraz odbudowy i ochrony żywych zasobów wodnych, zawartego w programie Fundusze Europejskie dla Rybactwa, stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 26 ust. 6 ustawy z dnia … o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021–2027 Projekt rozporządzenia określa szczegółowe warunki przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Funduszu Europejskiego dla Rybactwa, do której mają zastosowanie odpowiednio przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1139 z dnia 7 lipca 2021 r. ustanawiającego Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1004 (Dz. Urz. UE L 247 z 13.7.2021, str. 1). W projektowanym rozporządzeniu określono również: 1) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o dofinansowanie i wnioski o płatność, oraz tryb składania tych wniosków, w tym beneficjentów uprawnionych do ich składania; 2) szczegółowy sposób oceny oraz terminy rozpatrywania wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność; 3) kryteria wyboru operacji; 4) tryb i warunki oraz termin zawierania umowy o dofinansowanie, a także szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać umowa o dofinansowanie; 5) działania i przypadki, w których następca prawny wnioskodawcy albo nabywca przedsiębiorstwa lub jego części albo gospodarstwa rolnego przeznaczonego do chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych lub jego części może, po złożeniu wniosku, wstąpić do toczącego się postępowania na miejsce wnioskodawcy, oraz warunki i tryb wstąpienia do tego postępowania; 6) działania i przypadki, w których następcy prawnemu beneficjenta albo nabywcy przedsiębiorstwa lub jego części albo gospodarstwa rolnego przeznaczonego do chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych lub jego części może być przyznana pomoc finansowa, oraz warunki i tryb przyznania tej pomocy. Podstawa prawna: Ustawa z dnia ….. 2023 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021–2027 Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12372600 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 6 czerwca 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.