Projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 porządkuje kwestie składania wniosków, dokonywania zgłoszeń i przekazywania informacji w taki sposób, że w przypadku gdy będzie się to odbywało za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji zastosowanie mają przepisy art. 10c zmienianej ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zgodnie z nimi złożenie wniosku, dokonanie zgłoszenia, przekazanie informacji za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji następuje po uwierzytelnieniu w tym systemie podmiotu składającego wniosek, dokonującego zgłoszenia lub przekazującego informacje a uwierzytelnianie następuje: 1) w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub 2) za pomocą loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji. Celem projektowanego rozporządzenia jest uregulowanie szczegółowych wymagań dotyczących loginu i kodu dostępu, za pomocą których następuje uwierzytelnienie w systemie teleinformatycznym o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) mając na względzie identyfikację strony postępowania lub podmiotu składającego zgłoszenie, informację lub inny dokument za pomocą systemu teleinformatycznego ARiMR, a także zabezpieczenie przekazywanych danych przed dostępem osób nieuprawnionych. Projektowane rozporządzenie dotyczy jednego ze sposobów uwierzytelnienia w systemie teleinformatycznym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, co jest warunkiem wymaganego złożenia wniosków o przyznanie pomocy w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 wyłącznie za pomocą tego systemu. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12369952 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 6 marca 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Krótki termin na zgłoszenie uwag wynika z konieczności wejścia w życie rozporządzenia w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027, tj. w dniu 15 marca 2023 r.