Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę.

Rozporządzenie określa tryb przekazywania gminom dotacji celowej oraz sposób jej rozliczania, a także zakres i tryb składania sprawozdań w tym zakresie, w celu zapewnienia sprawnego przekazywania gminom środków na dotację celową z budżetu państwa na postępowanie w sprawie zwrotu podatku i jego wypłatę oraz zapewnienie prawidłowego wykorzystania tych środków. W przypadku zmiany, uchylenia albo stwierdzenia nieważności decyzji, wójt, burmistrz (prezydent miasta) składa do właściwego miejscowo wojewody dodatkowy wniosek o przekazanie gminie dotacji, w terminie 5 dni od dnia, w którym decyzja przyznająca zwrot podatku wydana odpowiednio w wyniku zmiany, uchylenia albo stwierdzenia nieważności decyzji, stała się ostateczna. W przypadku gdy z przyczyn niezależnych od producenta rolnego wójt, burmistrz (prezydent miasta) nie złożył do właściwego miejscowo wojewody wniosku o przekazanie gminie dotacji w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 3 rozporządzenia, wójt, burmistrz (prezydent miasta) składa do właściwego miejscowo wojewody dodatkowy wniosek o przekazanie gminie dotacji, w terminie 5 dni od dnia stwierdzenia wystąpienia tych przyczyn. Wojewoda na podstawie złożonych przez wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) wniosków, o których mowa w ust. 1 i 1a rozporządzenia, w terminie 3 dni od dnia ich otrzymania, składa do ministra właściwego do spraw rozwoju wsi dodatkowy wniosek o wydanie decyzji budżetowej na dotację.

Zmiana rozporządzenia ma na celu umożliwienie składania przez wojewodów do ministra właściwego do spraw rozwoju wsi dodatkowych wniosków o wydanie decyzji budżetowej na dotację, zbiorczo za cały poprzedni miesiąc do 5 dnia roboczego danego miesiąca. Gminy jako zadanie zlecone będą przeprowadzały postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym i jego wypłaty.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12353400
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 29 listopada 2021 roku na adres: szkop@pracodawcy.pl.