Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury w ramach KPO

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. U. poz. 1819) określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania wsparcia w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Głównym celem zmiany ww. rozporządzenia jest wydłużenie maksymalnego czasu realizacji przedsięwzięć przez mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z obecnie obowiązujących 18 miesięcy do 24 miesięcy. Ograniczy to potencjalne ryzyko niezrealizowania w terminie przedsięwzięć w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury. Ryzyko to ma związek przede wszystkim z problemami zgłaszanymi przez przedsiębiorców, jako ostatecznych odbiorców wsparcia, dotyczącymi zbyt krótkiego czasu przewidzianego obecnie na realizację projektów inwestycyjnych objętych wsparciem.

W przepisie § 2 projektu rozporządzenia został wprowadzony przepis przejściowy, zgodnie z którym do wniosków złożonych przed dniem wejścia w życie projektowanego rozporządzenia (tj. objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi) będą miały zastosowanie przepisy zmieniane niniejszym rozporządzeniem.

W § 3 projektu rozporządzenia uszczegółowiono przepis, zgodnie z którym przedsięwzięcie objęte wsparciem, dla którego zawarto umowę, może zostać zrealizowane w okresie dłuższym niż 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem, ale nie dłuższym niż 24 miesiące od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem i przed upływem terminu 31 grudnia 2025 r. Zmiana w tym zakresie nie zmienia zobowiązań wnioskodawcy dotyczących utrzymania okresu trwałości przedsięwzięcia określonych w § 4 ust. 3, tj. do dnia upływu 5 lat od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12385951

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w wersji elektronicznej (edytowalnej), w terminie do dnia 17 czerwca 2024 r. na adres szkop@pracodawcy.pl.