Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Zmiana rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 ma na celu umożliwienie aneksowania umów o przyznanie pomocy poprzez zwiększenie przyznanych kwot pomocy na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego do maksymalnych kwot wyrażonych w euro lecz po przeliczeniu na złote według kursu walut obcych NBP, obowiązującego w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym beneficjent wystąpił o zmianę umowy o przyznaniu pomocy. Jednocześnie zmiana taka będzie możliwa jedynie w odniesieniu do umów o przyznaniu pomocy zawartych przed 1 dniem stycznia 2022 r. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami pomoc na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego nie może przekroczyć 2000/1900 euro (w zależności od województwa) na 1 ha scalanych gruntów. Kwoty te przeliczane są na złote według średniego kursu walut obcych NBP obowiązującego w dniu rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy. Oznacza to, że w przypadku operacji, dla których zawarte zostały umowy o przyznaniu pomocy, w latach 2016-2019 przeliczenia dokonano nawet po kursie niższym niż 4,2. Przeliczenie określonych w rozporządzeniu maksymalnych stawek poniesionych na wykonanie prac scaleniowych będzie w dalszym ciągu następowało według średniego kursu walut obcych NBP obowiązującego w dniu rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12367402 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 4 stycznia 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.