Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie zbieranych danych rynkowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie zbieranych danych rynkowych. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zbieranych danych rynkowych ma na celu umożliwienie zbierania bieżących (codziennych) informacji dotyczących wielkości skupu wybranych artykułów rolno-spożywczych. Obowiązkowi przekazywania danych dotyczących wielkości skupu będą podlegali przedsiębiorcy, wskazani przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych, którzy będą dokonywali skupu wymienionych w rozporządzeniu artykułów. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu, formy, oraz zakresu przekazywanych informacji przedsiębiorca otrzyma w zawiadomieniu, które otrzyma od ministra właściwego do spraw rynków rolnych. Zebrane informacje pozwolą na bieżącą analizę sytuacji rynkowej, na podstawie której administracja państwowa będzie mogła podejmować właściwe decyzje. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12372306 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 15 maja 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.