Projekt rozporządzenia MRiT w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie.

Projekt rozporządzenia został przygotowany w związku ze zmianami w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351), wprowadzonymi ustawą z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. poz. 1986), związanymi z wprowadzeniem uproszczonej procedury budowy wolno stojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2, w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora.

Przedmiotowe rozporządzenie zastąpi obowiązujące rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie (Dz. U. poz. 913), które na mocy art. 5 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym utraci moc po upływie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy, tj. 3 kwietnia 2022 r.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych zawierający 4 załączniki: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12356204/katalog/12852736#12852736
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) wg wzoru zawartego w tabeli, w terminie do 14 lutego 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.