Projekt rozporządzenia MRiT w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego jakie powinny spełniać rurociągi przesyłowe transportujące materiały niebezpieczne o właściwościach trujących, żrących lub palnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego jakie powinny spełniać rurociągi przesyłowe transportujące materiały niebezpieczne o właściwościach trujących, żrących lub palnych.

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego jakie powinny spełniać rurociągi przesyłowe transportujące materiały niebezpieczne o właściwościach trujących, żrących lub palnych wynika z konieczności wykonania upoważnienia ustawowego zawartego w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. Rurociągi przesyłowe stanowią rodzaj urządzeń technicznych zakwalifikowanych, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu, do urządzeń technicznych (Dz. U. poz. 1468), które powinny mieć ustalone przez ministra właściwego do spraw gospodarki warunki techniczne dozoru technicznego. Przedmiotowe rurociągi przesyłowe stanowią rodzaj urządzeń technicznych podlegających pod dozór techniczny zgodnie z § 1 pkt 1 lit. j tego rozporządzenia i mogą być projektowane, wytwarzane, naprawiane lub modernizowane tylko na podstawie warunków technicznych uzgodnionych z organem właściwej jednostki dozoru technicznego.

Obowiązujący obecnie przepis art. 8 ust. 6 ustawy pozwala na indywidualne uzgadnianie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie różnych urządzeń technicznych, w tym rurociągów przesyłowych, w przypadku gdy takie warunki nie zostały określone na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy. Po wydaniu przedmiotowego rozporządzenia  dotychczas ustalane indywidualnie warunki techniczne będą wynikały z aktu wykonawczego. Dzięki temu, po wejściu w życie projektowanego rozporządzenia,  zaczną obowiązywać przepisy dotyczące warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie rurociągów przesyłowych jednolite dla wszystkich eksploatujących, co pozwoli stworzyć możliwie najbardziej kompleksowe i spójne uwarunkowania i podejście właściwych organów jednostek dozoru technicznego. Przyczyni się to również do uproszczenia i skrócenia procesu uzgadniania ponieważ eksploatujący nie będą musieli każdorazowo występować o wydanie „indywidulanie” warunków technicznych na określone czynności.

Przedkładany projekt rozporządzenia został zmieniony w wyniku przyjętych ustaleń z uzgodnień, opiniowania i konsultacji, których podsumowanie nastąpiło w dniu konferencji uzgodnieniowej, tj. 24 sierpnia 2021 r. Znacznej zmianie uległ termin wejścia w życie rozporządzenia. Termin ten, w wyniku postulatów zgłaszanych przez podmioty biorące udział w konsultacjach publicznych, wydłużono z 12 do 36 miesięcy. Ponadto w § 3 w pkt 1 usunięto definicję rurociągu przesyłowego, doprecyzowując w § 2 zakres przedmiotowy projektowanego rozporządzenia. W pozostałym zakresie projekt nie uległ zmianie i zawiera wszystkie uzgodnione bądź wyjaśnione
rozwiązania. W związku z powyższym obecnie przedmiotem dodatkowych uzgodnień są wyłącznie wskazane powyżej zmiany.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12358203
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 4 kwietnia 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.