Projekt rozporządzenia MRiT w sprawie wniosku o przyznanie rekompensat oraz zakresu opinii sporządzanej przez weryfikatora

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie wniosku o przyznanie rekompensat oraz zakresu opinii sporządzanej przez weryfikatora.

Nowelizacja ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1896 oraz z 2022 r. poz. …) wprowadziła zmianę m.in. w art. 10 ust. 10 polegającą na uchyleniu części zakresu przedmiotowego przekazanego do uregulowania w drodze rozporządzenia oraz dodaniu do zakresu spraw przekazanych do uregulowania tym przepisem upoważniającym szczegółowych regulacji dotyczących zakresu dokumentacji, o której mowa w art. 10 ust. 6a pkt 4 ustawy. W związku z tym z dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej utraci moc rozporządzenie wydane na podstawie art. 10 ust. 10 ustawy i konieczne jest wydanie nowego rozporządzenia.

Ponadto, z uwagi na opublikowane w 2020 r. przez Komisję Europejską Wytyczne w sprawie niektórych środków pomocy państwa w kontekście systemu handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych po 2021 r. (Dz. Urz. UE C 317 z 25.09.2020, str. 5) które wprowadziły m. in. następujące zmiany:

  • odejście od produkcji referencyjnej na rzecz produkcji rzeczywistej przy wyliczaniu poziomu rekompensaty, a tym samym rezygnację z konieczności określenia zwiększenia zdolności produkcyjnej,
  • możliwość przyznania zwiększenia rekompensat,
  • objęcie wsparciem całości zużycia energii elektrycznej, niezależnie od źródła jej pochodzenia (zgodnie z wytycznymi obowiązującymi do 2020 r. autoprodukcja była wyłączona z możliwości wliczania jej do wyliczenia rekompensat),

istnieje konieczność dostosowania dotychczas obowiązującego wzoru wniosku o  przyznanie rekompensat do tych wytycznych.

Projekt rozporządzenia określa wzór wniosku o udzielenie rekompensat, szczegółowy zakres danych dotyczących instalacji oraz sposób obliczania tych danych, zakres i sposób gromadzenia dokumentacji stanowiącej podstawę do obliczania danych dotyczących instalacji, szczegółowy zakres dokumentacji dołączanej w celu uzyskania zwiększenia rekompensat i zakres opinii sporządzanej przez weryfikatora. Dane te należy gromadzić w sposób zapewniający ich kompletność i spójność, w taki sposób aby dane dotyczące produktów nie pokrywały się i nie prowadziły do uzyskania podwójnego przydziału rekompensat na ten sam produkt.

Projektowane rozporządzenie wprowadza zmiany w zakresie danych jakie należy ująć we wniosku – m.in. produkcję rzeczywistą w danym roku kalendarzowym zamiast produkcji referencyjnej, a w zakresie użycia energii − zmiana wysokości benchmarka wykorzystywanego do wyliczenia wskaźnika efektywności zużycia energii elektrycznej. Ponadto, przewiduje się zmianę w stosunku do dotychczas obowiązującego rozporządzenia w zakresie dokumentacji stanowiącej podstawę obliczania danych dotyczących instalacji oraz sposobu gromadzenia tych danych.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 lutego 2021 r. o zmianie ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12357151
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 9 marca 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.