Projekt rozporządzenia MRiT w sprawie wysokości stawek procentowych, według których jest wyliczana kwota składki na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie wysokości stawek procentowych, według których jest wyliczana kwota składki na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny.

Celem projektu jest wydanie rozporządzenia określającego wysokość stawek procentowych, według których jest wyliczana kwota składki na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny (DFG), należna od dewelopera posiadającego otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy oraz od dewelopera posiadającego zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy. Jest to związane z wejściem w życie ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego i odwołuje się do utworzenia Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, który zabezpieczy pełny zwrot środków wpłaconych przez klientów w przypadku upadłości dewelopera lub banku prowadzącego mieszkaniowy rachunek powierniczy, a także odstąpienia przez klienta od umowy deweloperskiej. Obsługę DFG zapewni Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

W projekcie proponuje się określenie wysokości stawek procentowych, według których jest wyliczana kwota składki na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny należna od dewelopera posiadającego otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy oraz od dewelopera posiadającego zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy.

Projekt rozporządzenia został opracowany na podstawie rozwiązań zawartych w treści ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym.

Środki DFG pochodzą m.in. ze składek należnych od deweloperów, odprowadzanych zgodnie z art. 49 ust. 8 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. Wysokość stawki procentowej, która została określona w rozporządzeniu uwzględnia ustawowe ograniczenia stawki do maksymalnie 1% w przypadku otwartych mieszkaniowych rachunków powierniczych oraz 0,1% w przypadku zamkniętych mieszkaniowych rachunków powierniczych.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. poz. 1177)

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12359206

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) poprzez załączoną tabelę, w terminie do 11 maja 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.