Projekt rozporządzenia MRiT w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru, sposobu przekazywania oraz sposobu i trybu jego korygowania

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru, sposobu przekazywania oraz sposobu i trybu jego korygowania.

Potrzeba wydania przedmiotowego rozporządzenia związana jest z obowiązkiem wykonania upoważnienia ustawowego zawartego w art. 82 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „Pzp”, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Projektowane rozporządzenie w dużej mierze jest tożsame z zakresem informacji składanych obecnie w sprawozdaniu, a sam wzór sprawozdania jest zbliżony do określonego na podstawie ww. rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2016 r. Podobnie jak dotychczas dane statystyczne, których przedstawienie wymagane jest przepisami Pzp, będą zamieszczane przez zamawiających publicznych, zamawiających sektorowych, zamawiających udzielających zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa oraz zamawiających subsydiowanych, w sprawozdaniu sporządzanym według jednego wspólnego wzoru sprawozdania, stanowiącego załącznik do projektowanego rozporządzenia.

Projektowane rozporządzenie, w tym  wzór sprawozdania określony w załączniku do rozporządzenia, uwzględnia zmiany wprowadzone Pzp związane m.in. z:

  • ustanowieniem stałego progu stosowania Pzp wyrażonego w złotych, uniezależnionego od kursu euro, tj. kwoty 130 000 złotych, od strony pozytywnej, a nie jak w poprzednio obowiązującym stanie prawnym w katalogu zamówień wyłączonych spod stosowania ustawy;
  • wprowadzeniem całkowicie nowej procedury udzielania zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż progi unijne (uregulowanej w dziale III Pzp), która ustanawia tryb podstawowy udzielania zamówień publicznych, uregulowany w trzech wariantach postępowania, a także daje możliwość stosowania partnerstwa innowacyjnego oraz trybów niekonkurencyjnych (negocjacji bez ogłoszenia oraz zamówienia z wolnej ręki (§ 1 ust. 1 pkt 4 projektowanego rozporządzenia);
  • podniesieniem progu stosowania Pzp dla zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa jednolicie do progów unijnych zarówno w przypadku dostaw, usług jak i robót budowlanych;
  • objęciem zakresem stosowania Pzp zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi również w przypadku zamówień o wartości zamówienia wyrażonej w złotych mniejszej niż równowartość kwoty 750 000 euro – w przypadku zamówień klasycznych (w przypadku zamówień sektorowych na usługi społeczne i inne szczególne usługi nadal przepisy Pzp będą stosowane do zamówień o wartości zamówienia wyrażonej w złotych równiej lub przekraczającej równowartość kwoty 1 000 000 euro).


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12352901
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 10 listopada 2021 roku na adres: szkop@pracodawcy.pl, według wzoru w zamieszczonej tabeli.