Projekt rozporządzenia MRiT zmieniającego rozporządzenie w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych. Celem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych wydanego na podstawie art. 9 pkt 1-5 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2063) jest dostosowanie terminu zgłoszenia liczników zdalnego odczytu po raz pierwszy do legalizacji ponownej po dokonaniu oceny zgodności do terminów obowiązujących w innych państwach Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 9 pkt 4 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2063) minister właściwy do spraw gospodarki określa, w drodze rozporządzenia, okresy ważności legalizacji określonych rodzajów przyrządów pomiarowych oraz terminy, w których przyrządy pomiarowe wprowadzone do obrotu lub użytkowania po dokonaniu oceny zgodności powinny być zgłaszane do legalizacji ponownej, uwzględniając warunki użytkowania tych przyrządów i przewidywane obszary ich zastosowań. Nowelizacja rozporządzenia przewidziana w niniejszym projekcie wynika z potrzeby rozwiązania problemu zasygnalizowanego przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE), związanego z art. 11t ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, z późn. zm.). Stosownie do brzmienia tego przepisu, operatorzy systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego (OSD), do dnia 31 grudnia 2028 r., są obowiązani do instalacji liczników zdalnego odczytu (LZO) skomunikowanych z systemem zdalnego odczytu w punktach poboru energii stanowiących co najmniej 80% łącznej liczby punktów poboru energii u odbiorców końcowych. Rozporządzenie wydłuża czas zgłoszenia przyrządu pomiarowego z 8 do 12 lat. Zmiana dotyczyć będzie jedynie liczników zdalnego odczytu wyprodukowanych i poddanych ocenie zgodności od dnia 1 stycznia 2024 r. Równoczesne zaistnienie obu warunków jest niezbędne Regulacja dotyczy wyłącznie liczników, które będą wyprodukowane po dniu 1 stycznia 2024 r., a których obecnie jeszcze nie ma na rynku, co powinno zwiększyć prawdopodobieństwo, że liczniki zdalnego odczytu w wydłużonym do 12 lat okresie użytkowania przed zgłoszeniem po raz pierwszy do legalizacji ponownej, będą spełniały wymagania, w tym w zakresie charakterystyk metrologicznych. Pozostałe liczniki (w tym liczniki zdalnego odczytu wyprodukowane i poddane ocenie zgodności do dnia 31 grudnia 2023 r.), zachowują 8-letni termin zgłoszenia przyrządu pomiarowego po raz pierwszy do legalizacji ponownej po dokonaniu oceny zgodności. W związku z powyższym, w załączniku nr 5 do rozporządzenia projektuje się zmianę polegającą na dodaniu w tabeli nr 2 w lp. 5 pkt nr 2 wskazującego 12-letni termin zgłoszenia po raz pierwszy do legalizacji ponownej po dokonaniu oceny zgodności dla liczników zdalnego odczytu wyprodukowanych i poddanych ocenie zgodności od dnia 1 stycznia 2024 r. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2063) Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12366652 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 8 grudnia 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.