Projekt rozporządzenia MRiT zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowe rozporządzenie wprowadzi zmiany w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. poz. 188), dostosowujące do zmian wprowadzanych w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Projekt rozporządzenia uwzględnia zmiany wprowadzone w art. 61 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przez dostosowanie przepisów rozporządzenia w zakresie dotyczącym wyznaczania obszaru analizowanego dla przeprowadzenia na nim analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu, w celu ustalenia wymagań dla nowej zabudowy i zagospodarowania terenu. Wymogi dotyczące ustalenia nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w drodze decyzji o warunkach zabudowy zostaną dostosowane do obecnego porządku prawnego oraz uporządkowane.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12353253

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 19 listopada 2021 roku na adres: szkop@pracodawcy.pl. Skrócony termin konsultacji spowodowany jest koniecznością pilnego wejścia w życie przedmiotowego rozporządzenia. Uwagi powinny zostać wniesione przy użyciu załączonego formularza.