Projekt rozporządzenia MRiT zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi.

Konieczność wydania aktu prawnego wynika z potrzeby zapewnienia podstawy prawnej udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości regionalnej pomocy inwestycyjnej od dnia 1 stycznia 2022 r.

Rekomendowanym rozwiązaniem jest wprowadzenie do obowiązującego rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 20 października 2020 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. poz. 1933) zmian polegających na:

– odesłaniu do mapy pomocy regionalnej na lata 2022-2027, ustalonej na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz

– dostosowaniu terminu, do którego może być udzielana pomoc publiczna do okresu kwalifikowalności wydatków, obowiązującego w programie „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” finansowanym z Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tj. do 30 kwietnia 2024 r.).

Niewydanie rozporządzenia spowoduje brak podstawy prawnej dla udzielania przez Agencję wsparcia finansowego mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12352951
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 15 listopada 2021 roku na adres: szkop@pracodawcy.pl,