Projekt rozporządzenia MRiT zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Celem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie zasadniczych  wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1513 i 1924 oraz z 2022 r. poz. 937, 1361 i 2017) stanowiącego wykonanie upoważnienia ustawowego z art. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2021 r. poz. 1344 oraz z 2022 r. poz. 974) jest wdrożenie postanowień aktów delegowanych Komisji (UE). W tym zakresie rozporządzenie implementuje odnośniki do tych aktów w rozporządzeniu. Nowelizacja rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym jest związana z obowiązkiem transpozycji dyrektyw delegowanych, zmieniających dyrektywę RoHS II, do prawa krajowego. Zmiana ta polega na aktualizacji adresu publikacyjnego dyrektywy RoHS II. Dyrektywy w aktach prawa krajowego są przywoływane w odnośnikach informujących o wdrożeniu w określonym akcie normatywnym (ustawie lub rozporządzeniu). Jeżeli dyrektywa wdrożona do prawa krajowego ulega zmianom, informacja zawarta w odnośniku, wskazująca określone publikatory dyrektyw zmieniających, staje się istotna dla adresata przepisów danego rozporządzenia. Pomimo, że odnośnik jest elementem aktu normatywnego o charakterze informacyjnym, a nie normatywnym to ustalenie, czy dany akt prawa krajowego wdraża dyrektywę w jej zmienionym kształcie, ma charakter merytoryczny. Przedmiotem projektowanych przepisów są wyłączenia w odniesieniu do ołowiu – substancji objętej ograniczeniami, wymienionej w załączniku II do dyrektywy 2011/65/UE. Projektowane rozporządzenie zapewnia pełną implementację prawa unijnego, harmonizując przepisy w zakresie możliwości stosowania ołowiu skategoryzowanego jako substancja niebezpieczna, w wyrobach elektrycznych i elektronicznych na mocy wyłączenia z dyrektywy RoHS II, wprowadzanych do obrotu na jednolitym rynku Unii Europejskiej. Nowelizowane rozporządzenie umożliwi zniesienie barier technicznych oraz prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie stosowania substancji niebezpiecznych w określonym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Ułatwi także międzynarodowy obrót towarowy. Jednostki opieki medycznej mogą nadal stosować infrastrukturę medyczną z elementami ołowianymi. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 marca 2023r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12367703 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 9 stycznia 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.