Projekt rozporządzenia MRiT zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1513 i 1924) wdraża w zakresie swojej regulacji do krajowego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. Urz. UE L 174 z 01.07.2011, str. 88, z późń. zm.), tzw „dyrektywa RoHS II”.

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym jest związana  z obowiązkiem transpozycji dyrektyw delegowanych, zmieniających dyrektywę RoHS II, do prawa krajowego.

Przedmiotem projektowanych przepisów są wyłączenia, stanowiące ułatwienie dla przedsiębiorców, dystrybutorów oraz końcowych użytkowników. Na ich podstawie ftalany: di-2-etyloheksylu (DEHP), benzylu-butylu (BBP), dibutylu (DBP) oraz diizobutylu (DIBP) mogą być wprowadzane do obrotu i wykorzystywane w wybranych zastosowaniach medycznych, określonych kolejno w przedmiotowych dyrektywach delegowanych. Procedowane zmiany w przepisach krajowych, implementowane z dyrektywy delegowanej Komisji (UE) 2021/1978 z dnia 11 sierpnia 2021 r., umożliwią stosowanie ftalanów di-2-etyloheksylu (DEHP), ftalanu benzylu-butylu (BBP), ftalanu dibutylu (DBP) oraz ftalanu diizobutylu (DIBP) w częściach zamiennych odzyskiwanych z wyrobów medycznych, w tym wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, oraz ich wyposażenia oraz wykorzystywanych do naprawy lub regeneracji takich wyrobów, na drodze wyłączenia 47 dodanego do załącznika IV do dyrektywy RoHS II z terminem ważności – dzień 21 lipca 2028 r.

W związku z faktem, iż przepisy sankcjonujące zakaz stosowania następujących substancji: DEHP, BBP, DBP i DIBP, wprowadzone Dyrektywą delegowaną Komisji (UE) nr 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniającą załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE (Dz. Urz. UE L 137 z 04.06.2015, str. 10), weszły w życie z dniem 21 lica 2021 r. w celu uniknięcia sytuacji formalnej niezgodności, zastosowano tutaj wyjątek od normalnej praktyki, przyjmując  dzień 21 lipca 2021 r. jako termin ważności wniosków o wyłączenia. Uznano, iż bez zastosowania przepisów prawa z mocą wsteczną powstałaby sytuacja, w której dyrektywa RoHS II nie zezwalałaby na wprowadzanie do obrotu sprzętu elektrycznego i elektronicznego (SEE), zawierającego ww. substancje, co w rezultacie mogłoby prowadzić do blokad, w przypadku których podmioty gospodarcze nie mogłyby polegać na istniejących zapasach już wprowadzonych na rynek, co groziłoby potencjalnie negatywnymi skutkami dla systemu ochrony zdrowia.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12357400
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 21 marca 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.