Projekt rozporządzenia MRPiT w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej.

Potrzeba wydania nowego rozporządzenia wynika ze zmian wprowadzanych przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 782). Projektowane rozporządzenie realizuje upoważnienie ustawowe i tworzy także warunki do sprawnego funkcjonowania bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500–1:5000, zwanej dalej BDOT500, w szczególności jej aktualizacji i udostępniania informacji w niej zawartych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, w tym usług sieciowych.

Projektowane rozporządzenie określa:

  • szczegółowy zakres danych gromadzonych w BDOT500,
  • organizację, tryb i standardy techniczne tworzenia, aktualizacji i udostępniania bazy,
    o której mowa w pkt 1,
  • zasady tworzenia mapy zasadniczej.

W projektowanym rozporządzeniu zachowano sprawdzone rozwiązania funkcjonujące w obowiązujących przepisach. Przewiduje się wprowadzenie zmian dostosowujących do rzeczywistych potrzeb w zakresie gromadzonych informacji oraz postępu technologicznego w dziedzinie geodezji i kartografii, a także doprecyzowanie przepisów, ich treści i czytelności w stosunku do przepisów obecnie obowiązujących.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych zawierający 4 załączniki: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12347651/katalog/12792707#12792707
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 21 czerwca 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Uprzejmie proszę o zgłoszenie ewentualnych uwag do projektu na załączonym formularzu