Projekt rozporządzenia MRPiT w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów.

Projektowane rozporządzenie realizuje upoważnienie ustawowe i tworzy warunki do sprawnego funkcjonowania ewidencji miejscowości, ulic i adresów, w szczególności jej aktualizacji i udostępniania informacji w niej zawartych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w tym usług sieciowych. Jednocześnie niniejszy projekt zakłada osiągnięcie celów wskazanych w upoważnieniu ustawowym, za pomocą zwięzłych, prostych i logicznych przepisów. Proponowane rozwiązanie reguluje w sposób wystarczający wszystkie typowe sytuacje występujące w obszarze prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów, mając na względzie jak najwyższy poziom jej informatyzacji.

Projekt rozporządzenia określa:

  • szczegółowy zakres informacji gromadzonych w bazach danych ewidencji;
  • organizację i tryb tworzenia, aktualizacji i udostępniania baz danych ewidencji;
  • wzór wniosku o ustalenie numeru porządkowego.

W projektowanym rozporządzeniu przewiduje się wprowadzenie zmian dostosowujących do rzeczywistych potrzeb w zakresie gromadzonych informacji oraz postępu technologicznego, a także dostosowanie, uporządkowanie i doprecyzowanie treści i czytelności rozporządzenia w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów.

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych zawierający 3 załączniki: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12346750/katalog/12787614#12787614

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 27 maja 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Uprzejmie proszę o zgłoszenie ewentualnych uwag do projektu na załączonym formularzu.