Projekt rozporządzenia MRPiT w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

Projektowane rozporządzenie realizuje upoważnienie ustawowe i tworzy warunki do sprawnego funkcjonowania geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, zwanej dalej „GESUT”, w szczególności jej aktualizacji i udostępniania informacji w niej zawartych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w tym usług sieciowych. Jednocześnie niniejszy projekt zakłada osiągnięcie celów wskazanych w upoważnieniu ustawowym, za pomocą zwięzłych, prostych i logicznych przepisów. Proponowane rozwiązanie reguluje typowe sytuacje występujące w obszarze prowadzenia ewidencji, mając na względzie jak najwyższy stopień jej informatyzacji. Projekt rozporządzenia określa:

  • szczegółowy zakres danych gromadzonych w powiatowej bazie GESUT i krajowej bazie GESUT,
  • tryb i standardy tworzenia i aktualizacji tych baz oraz udostępniania danych z tych baz.

W projektowanym rozporządzeniu zachowano sprawdzone rozwiązania funkcjonujące w obowiązującym rozporządzeniu. Dodatkowo wprowadzone zostały istotne zmiany związane z usprawnieniem prowadzenia ewidencji, dostosowując je do rzeczywistych potrzeb w  zakresie gromadzonych informacji, postępu technologicznego w dziedzinie geodezji i kartografii.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12347102

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 8 czerwca 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Uprzejmie proszę o zgłoszenie ewentualnych uwag do projektu na załączonym formularzu,