Projekt rozporządzenia MRPiT w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Potrzeba wydania niniejszego rozporządzenia wynika z art. 19 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 782). Zgodnie z tym artykułem dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie między innymi art. 40 ust. 8 Pgik zachowują moc do czasu wydania nowych rozporządzeń, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej. Jednocześnie ustawa zmieniająca w art. 1 pkt 27 lit. d nadała nowe brzmienie wcześniej obowiązującemu upoważnieniu ustawowemu określonemu w art. 40 ust. 8 Pgik.

Projektowane rozporządzenie, realizując delegację ustawową, tworzy warunki do sprawnego funkcjonowania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dalej zwanego zasobem), funkcjonowania ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz sprawnego udostępniania gromadzonych w nich materiałów i zbiorów danych. Jednocześnie niniejszy projekt zakłada osiągnięcie celów wskazanych w delegacji ustawowej, za pomocą zwięzłych, prostych i logicznych przepisów. Proponowane rozwiązanie reguluje w sposób wystarczający wszystkie typowe sytuacje występujące w obszarze prowadzenia zasobu mając na względzie jak najwyższy poziom jego informatyzacji.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne
Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do aktu prawnego zawierający dodatkowe informacje: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12341752
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, w wersji umożliwiającej edytowanie tekstu, w terminie do 12 stycznia 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Uprzejmie prosimy o zgłaszanie uwag na udostępnionym w tym celu formularzu.