Projekt rozporządzenia MRPiT w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać mierniki poziomu dźwięku oraz szczegółowego zakresu badań wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać mierniki poziomu dźwięku oraz szczegółowego zakresu badań wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych.

Zasadniczym celem opracowania nowego rozporządzenia w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać mierniki poziomu dźwięku oraz szczegółowego zakresu badań wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych jest dostosowanie tych wymagań do wymagań określonych w aktualnych Polskich Normach: PN-EN 61672-1 Elektroakustyka – Mierniki poziomu dźwięku – Część 1: Wymagania oraz PN-EN 61672-2 Elektroakustyka – Mierniki poziomu dźwięku – Część 2: Badania typu, które są identycznymi tłumaczeniami angielskich wersji Norm Europejskich: EN 61672-1 i EN 61672-2, stanowiącymi wprowadzenie – bez żadnych modyfikacji – Norm Międzynarodowych: IEC 61672-1 i IEC 61672-2, stosowanych powszechnie w Europie i na całym świecie do badania mierników poziomu dźwięku i oceny ich zgodności z wymaganiami.

Drugim celem opracowania nowego rozporządzenia jest proponowana zmiana sposobu przedstawiania wymagań. Dotychczas wymagania normy, sformułowane w sposób akceptowalny w przepisie prawnym, były wpisywane do treści rozporządzenia, co mogło powodować utratę pełnej kompatybilności z tą normą. Ponadto brak było w rozporządzeniu jakiejkolwiek informacji o źródle wymagań. W nowym rozporządzeniu proponuje się bezpośrednie przywołanie aktualnych Polskich Norm: PN-EN 61672-1 i PN-EN 61672-2. Takie rozwiązanie wyszłoby naprzeciw oczekiwaniom polskich producentów i użytkowników mierników poziomu dźwięku, dla których ważne jest potwierdzenie zgodności parametrów miernika oraz zakresu i sposobu jego badań z wymaganiami właściwych norm, szczególnie w kontaktach międzynarodowych. Proponowany sposób przedstawiania wymagań umożliwi też nadążanie za zmianami norm wynikającymi z postępu technologicznego, bez potrzeby uruchamiania długiej procedury legislacyjnej zmiany rozporządzenia.


Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12351251
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 28 września 2021 roku na adres: szkop@pracodawcy.pl.