Projekt rozporządzenia MRPiT w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Konieczność wydania rozporządzenia wynika z nowelizacji art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą – Prawo budowlane”, dokonanej ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 11). Znowelizowany art. 32 ust. 5 wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2021 r. Delegacja w nim zawarta upoważnia ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa do określenia, w drodze rozporządzenia, wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

W projekcie rozporządzenia określa się nowy wzór oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, w tym w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, z późn. zm.).

Zmiana ma na celu usprawnienie procesu inwestycyjnego i umożliwienie inwestorom załatwiania spraw (uregulowanych w ustawie – Prawie budowlane) przez Internet poprzez określenie wzoru ww. oświadczenia.

Tym samym rozporządzenie określa oświadczenie dla postaci papierowej i elektronicznej. Przy czym w stosunku do oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane składanego w postaci papierowej i w formie dokumentu elektronicznego będzie miał zastosowanie ten sam wzór, z uwagi na jego uniwersalność.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12346004

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 5 maja 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Uwagi proszę przekazać w formie tabeli (wzór tabeli w załączeniu).