Projekt rozporządzenia MRPiT zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przyczyną zmiany rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. poz. 1650, z późn. zm.) jest konieczność wdrożenia do prawa krajowego przepisów dyrektywy Komisji (UE) 2019/1832 z dnia 24 października 2019 r. zmieniającej załączniki I, II i III do dyrektywy Rady 89/656/EWG w odniesieniu do dostosowań o charakterze czysto technicznym (Dz. Urz. UE L 279 z 31.10.2019, str. 35). W dyrektywie 2019/1832 zmodyfikowano podejście do środków ochrony indywidualnej (ŚOI) (zmieniono perspektywę ich postrzegania). Punktem wyjścia dla każdej analizy i dla każdego działania pracodawcy są zagrożenia występujące w miejscu pracy (na stanowisku pracy) a nie ŚOI, które należy zastosować dla ochrony danej części ciała.

Zaproponowane przez KE nowe podejście do ŚOI, których analizę i stosowanie należy rozpoczynać od strony zagrożeń, musi znaleźć swoje odzwierciedlenie w przepisach prawa krajowego. Przepisy zawarte w załącznikach I–III dyrektywy 2019/1832 zostały wprowadzone do tabel 1–3 w załączniku nr 2 do rozporządzenia bhp.

Implementacja przepisów zawartych w tych załącznikach wymaga wprowadzenia zmian w załączniku nr 2 do rozporządzenia bhp, przy czym nowelizacji dokonano z zachowaniem jego dotychczasowej formy i przyjętego w Polsce systemu dotyczącego ŚOI i oceny ryzyka. Zmiany mają charakter techniczny. Sprowadzają się do uszczegółowienia zagrożeń występujących w miejscach pracy w odniesieniu do poszczególnych części ciała człowieka, które mają być chronione przez konkretne rodzaje ŚOI. Ponadto w tabeli nr 2 rozszerzono i uszczegółowiono listę rodzajów prac, przy wykonywaniu których mogą występować dane zagrożenia oraz dodano informację o gałęziach przemysłu, których te prace dotyczą.

Projektowane rozporządzenie ujednolica nomenklaturę dotyczącą środków ochrony indywidualnej i występujących na stanowisku pracy zagrożeń oraz porządkuje dotychczasowe przepisy obowiązujące w tym zakresie, a także nomenklaturę m.in. w odniesieniu do substancji chemicznych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia ŚOI, jeżeli występujących na stanowisku pracy zagrożeń nie można uniknąć lub nie można ich w wystarczającym stopniu ograniczyć poprzez organizację pracy lub zastosowanie środków ochrony zbiorowej. Zmiany mają na celu zwrócenie uwagi na występujące w konkretnych branżach zagrożenia i ułatwienie pracodawcom właściwego doboru ŚOI odpowiednich do określonych działań i rodzajów zagrożeń, na które narażeni są pracownicy.


Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12347759
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 29 czerwca 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Uwagi proszę przesyłać w formie załączonej tabeli.