Projekt rozporządzenia MRPiT zmieniającego rozporządzenie w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych.

W projektowanym akcie prawnym proponuje się wprowadzenie następujących zmian do rozporządzenia (m.in):

1) doprecyzowanie w projektowanym § 5 ust. 4 pkt 3 i 5, elementów jakie powinien zawierać opis oprogramowania zawarty w dokumentacji techniczno-konstrukcyjnej przyrządu pomiarowego zawierającego oprogramowanie, poprzez wskazanie, iż wymagania zawarte w tych przepisach odnoszą się do tej części oprogramowania, która jest odpowiedzialna za funkcje pomiarowe realizowane przez przyrząd pomiarowy. Przyczyni się to do ułatwienia wnioskodawcom przygotowania wniosku o zatwierdzenie typu przyrządu pomiarowego;

2) dodanie do § 5 ust. 5 i 6, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa, dołączanych do wniosku o zatwierdzenie typu przyrządu pomiarowego dokumentów, mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa, poprzez umożliwienie wnioskodawcy złożenia oświadczenia o wyłączeniu możliwości udostępniania takich dokumentów;

3) zmianę § 14 ust. 1 rozporządzenia, która ma charakter czysto porządkujący i uwzględnia dodanie do § 5 nowych ust. 5 i 6, które powinny być uwzględnione również w odesłaniu zawartym w § 14 ust. 1.

Dla przedsiębiorców będzie to oznaczało uproszczenie procedur związanych ze składaniem wniosków o zatwierdzenie typu przyrządów pomiarowych w zakresie dokumentacji techniczno-konstrukcyjnej, wniosków o dokonanie legalizacji, rozszerzenie możliwości wymiany przyrządów pomiarowych w ramach legalizacji ponownej dokonywanej za pomocą metody statystycznej.


 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12347950
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 28 czerwca 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.