Projekt rozporządzenia MRPiT zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe.

Rekomendowane rozwiązanie w większości polega na wprowadzeniu zmian o charakterze porządkowym i wynikającym z zapisów ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299). W konsekwencji przeprowadzonej analizy przepisów obowiązującego rozporządzenia uporządkowano treść wymagań w zakresie potencjału technicznego, ekonomicznego, kadrowego (dotyczącego wymagań dla osób świadczących usługi), przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz warunków w zakresie zapewniania należytej jakości świadczenia usług  (§ 4-8). Kluczową zmianą w projekcie jest uproszczenie uregulowania dotyczącego możliwości dokonywania wpisu do rejestru poprzez wykreślenie listy uprawnień pozwalającej z mocy prawa na świadczenia usług rozwojowych (§ 7). W miejscu wykreślonej listy pozostawiono ogólny zapis dający możliwość wpisu do rejestru podmiotom posiadającym uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innymi przepisami prawa, w których określono wymagania w zakresie świadczenia tych usług, nadane przez zewnętrzny podmiot.

Rozporządzenie nakłada obowiązek dostosowania się usługodawców do wymagań warunkujących wpis do rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do aktu prawnego zawierający dodatkowe informacje: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12342154
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, w wersji umożliwiającej edytowanie tekstu, w terminie do 21 stycznia 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.