Projekt rozporządzenia MRPiT zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Obecnie rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego przewiduje sporządzanie projektu budowlanego w postaci papierowej. Obowiązujące rozporządzenie należy więc dostosować do tego, aby można było sporządzać projekt budowlany również w postaci elektronicznej. Dlatego proponowane zmiany w obecnym rozporządzeniu głównie służą wykonaniu przepisów, które wejdą w życie w dniu 1 lipca 2021 r.

W zakresie projektu budowlanego sporządzanego w postaci papierowej projekt rozporządzenia przewiduje rezygnację z obowiązku dołączania do niego karty tytułowej, której zawartość w zasadzie znajduje się na stronach tytułowych poszczególnych części projektu budowlanego i jej sporządzanie rodzi problemy w praktyce (uchylenie § 4 nowelizowanego rozporządzenia). Odnośnie do projektu budowlanego w postaci elektronicznej założeniem jest, aby projekt ten odpowiadał projektowi budowlanemu w postaci papierowej. Jednak pewne różnice z przyczyn technicznych musiały zostać uwzględnione.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12346251

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 12 maja 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Uwagi proszę przekazać w formie tabeli (wzór tabeli w załączeniu).