Projekt rozporządzenia MRPiT zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Przedłożony projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 7 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.). Rozporządzenie to znowelizuje obowiązujące rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608 i 2351).

Projekt zakłada zmiany w zakresie § 267 rozporządzenia obowiązującego, których celem jest złagodzenie wymogów stawianych przewodom wentylacyjnym w zakresie reakcji na ogień.

Wymóg zawarty w § 267 rozporządzenia obowiązującego stanowiący, że przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, ogranicza możliwość stosowania w budynkach mieszkalnych przewodów wentylacyjnych z tworzywa sztucznego. Uniemożliwia to stosowanie nowoczesnych rozwiązań z zakresu wentylacji i rekuperacji.

Celem projektu rozporządzenia jest dostosowanie obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych do współczesnej wiedzy technicznej w zakresie stosowania przewodów wentylacyjnych z tworzywa sztucznego.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12348026

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 29 czerwca 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Uwagi proszę przesyłać w formie załączonej tabeli.