Projekt rozporządzenia MRPiT zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Nowelizacja niniejszego rozporządzenia związana jest z koniecznością przeprowadzenia transpozycji do prawa krajowego Dyrektywy Delegowanej Komisji (UE) 2021/647 z dnia 15 stycznia 2021 r., zmieniającej, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dotyczącego stosowania określonych związków ołowiu  sześciowartościowego chromu w elektrycznych i elektronicznych inicjatorach materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (profesjonalnego) (Dz. Urz. UE L 133 z 20.04.2021 r., str. 54), zwanej dalej „dyrektywą delegowaną”, zmieniającą dyrektywę RoHS II.

Projektowane rozporządzenie zapewnia pełną implementację prawa unijnego, harmonizując przepisy w zakresie możliwości stosowania wybranych substancji niebezpiecznych (tu: ołów, sześciowartościowy chrom) w wyrobach elektrycznych i elektronicznych na mocy wyłączenia z dyrektywy RoHS II, wprowadzanych do obrotu na jednolitym rynku Unii Europejskiej.

Nowelizowane rozporządzenie umożliwia zniesienie barier technicznych oraz prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie stosowania substancji niebezpiecznych w określonym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Ułatwia także międzynarodowy obrót towarowy.

Dyrektywa delegowana uwzględnia objęte wyłączeniem w załączniku III do dyrektywy RoHS II zastosowania w odniesieniu do sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12348504
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 13 lipca 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.