Projekt rozporządzenia MS w sprawie określenia warunków i trybu postępowania przy zatrzymywaniu znaków pieniężnych podejrzanych co do autentyczności oraz postępowania z fałszywymi znakami pieniężnymi

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia warunków i trybu postępowania przy zatrzymywaniu znaków pieniężnych podejrzanych co do autentyczności oraz postępowania z fałszywymi znakami pieniężnymi.

W projekcie rozporządzenia zostały opisane czynności związane z zatrzymaniem podejrzanego znaku pieniężnego. Wskazano, że w przypadku przedstawienia w banku działającym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej lub innym podmiocie gospodarczym, krajowego lub zagranicznego znaku pieniężnego (banknotu lub monety) podrobionego lub przerobionego albo budzącego wątpliwości co do autentyczności, na osobę działającą z upoważnienia banku lub innego podmiotu gospodarczego zostanie nałożony obowiązek zatrzymania takiego znaku pieniężnego. Z czynności tej będzie sporządzany protokół, zawierający m.in.: nazwę i siedzibę podmiotu zatrzymującego znak pieniężny, datę jego sporządzenia, oraz nazwę i adres podmiotu przedstawiającej znak pieniężny, z zaznaczeniem nazwiska, imienia i charakteru służbowego pracownika działającego w imieniu tego podmiotu.

Przepisy projektowanego rozporządzenia określają także sposób postępowania w przypadku ujawnienia w banku działającym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej lub innego podmiotu gospodarczego znaku pieniężnego podrobionego lub przerobionego albo budzącego wątpliwości co do autentyczności w sytuacji braku możliwości ustalenia, przez kogo znak został wpłacony. W takich okolicznościach osoba działająca z ramienia tego banku lub podmiotu będzie zobowiązana taki znak zatrzymać i sporządzić protokół w 2 egzemplarzach o zatrzymaniu. Jeden egzemplarz protokołu wraz z zakwestionowanym znakiem pieniężnym będzie przekazany Policji, a drugi egzemplarz pozostanie w dokumentacji,  podmiotu który sporządził protokół.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o Narodowym Banku Polskim
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12357552
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 16 marca 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.